“Lotos- Zaštita mentalnog zdravlja” iz Zenice je nevladina organizacija za zaštitu mentalnog zdravlja djece i odraslih, počela sa radom u ratu 1993. godine, a registrovana 23.08.1995. godine u Zenici. Misija organizacije je zaštita mentalnog zdravlja, integracija mentalno hendikepirane djece i omladine, međusobna podrška porodicama sa invalidnim članovima, rad sa talentovanom djecom, omladinski aktivizam, edukacija i zaštita okoline, razvoj dobrovoljnog sektora i izgradnja tolerancije u lokalnoj zajednici.

Organizacija Lotos pruža usluge djeci i mladima, kako zdravoj tako i sa različitim smetnjama u rastu i razvoju, te odraslim osobama – roditeljima/starateljima i nastavnicima koji se brinu o njima. Naši klijent-pacijenti /korisnici usluga su različite dobne, ekonomske i socijalne strukture, sa područja cijelog Zeničko-Dobojskog kantona, a i šire. Kroz svoje projekte Lotos popunjava praznine u radu Vladinih organizacija koja se bave zaštitom i unapređenjem mentalnog zdravlja djece i odraslih. 
 
Aktivnosti Lotosa se realizuju kroz: 
 
-istraživačke projekte – rekreativne projekte
-dijagnostičko-terapijske projekte
-edukativne projekte za laike i stručnjake 
-zajedničke projekte sa lokalnim, republičkim i internacionalnim organizacijama sa komplementarnim programom rada
-prevođenje, štampanje i distribucija literature iz oblasti mentalnog zdravlja
 
Lotos njeguje multikulturu, smanjuje tugu unutar porodice, podiže samopoštovanje i samopouzdanje kod djece i odraslih osoba.
 
Naši volonteri unose mir u dušu i nadu u budućnost.
 
Račun KM: 1610550003290078 kod Raiffeisen banke dd BiH filijala Zenica
Identifikacioni broj u Registru poslovnih subjekata: 4218023790009
Djelatnost humanitarnih organizacija – 85.322