OSNIVAČ ORGANIZACIJE – PREDSJEDNICA SKUPŠTINE
PRIM. DR. SPEC. MR. SCI. AIŠA SMAILBEGOVIĆ-HADŽIHALILOVIĆ 
 
 
Specijalista za dječije bolesti i magistar pedagoških nauka. Učestvovala je u mnogobrojnim školama iz dječije psihijatrije, ratne traume i psihoterapije. Radni vijek provela u školskom dispanzeru Doma zdravlja Zenica. Pet godina je bila viša asistentica na Zdrvastvenom fakultetu u Zenici na predmetu „Humani odnosi među polovima“. Tri godine živjela je u zapadnoj Africi. Osnivač je udruženja za zaštitu mentalnog zdravlja „Lotos“. Objavila u raznim medijima i kongresima oko 100 stručnih radova. Za svoj rad dobila 20 javnih priznanja od čega tri puta nagrade UNESCO za Jugoslaviju, HYGIA, Plaketu Grada Zenice i druge. Koautor u univerzitetskog priručnika „Uvod u proučavanje i podučavanje humanih odnosa među polovima“. Fokus njenog interesovanja i istraživanja su edukacija i vezana za dječiju psihijatriju i historiju medicine. Dr Aiša često nastupa u javnim medijima u kojima promoviše zdrav život i tumači razne teme vezane za razvoj tolerancije i ukidanje negativnih stavova prema društveno marginaliziranim osobama. 
 
 
DIREKTORICA ORGANIZACIJE 
EMINA HADŽIHALILOVIĆ-MURAČEVIĆ -PSIHOLOGINJA
 
 
Psiholog na edukaciji iz kognitivno-bihevioralne terapije. Objavila više stručnih radova i koautor u univerzitetskom priručniku „Uvod u proučavanje i podučavanje humanih odnosa među polovima“. Aktivno je učestvovala u više međunarodnih konferencija i kongresa sa temama iz oblasti mentalnog zdravlja.
 
 
PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA ORGANIZACIJE
SELMA HADŽIHALILOVIĆ 
 
 Aktiviskinja za ljudska prava.
    
 
 
 
 DIPLOMIRANI LOGOPED I surdoaudiolog
NEDIM PATKOVIĆ – MAGISTAR LOGOPEDIJE
 
 

Praktična obuka za rehabilitaciju osoba u autističnom spektru, u okviru međunarodnog projekta „Autizam danas 2012“, Tuzla, juni 2012.
Učesnik prvog međunarodnog kongresa logopeda u Zagrebu 2009. godine,
Kreativno izražavanje slikanjem i ostale gelštat metode.

Opservacija i procjena sposobnosti i ograničenja kod djece, anamneza, individualni i grupni rad sa djecom iz autističnog spektra primjenom savremenih programa : TEACCH, PECS, ABA, izrada individualnih programa rada sa djecom iz autisticnog spektra, praćenje realizacije prilagođenih programa, vođenje dokumentacije i evidencije u radu, evaluacija rada, saradnja sa roditeljima kroz kreativne i edukativne radionice, rad u stručnim organima škole, saradnja sa koordinatorima dnevnih centara.
Opservacija, testiranje,  provođenje govorne terapije, asistiranje u grupi, izrade planova podsticaja, vođenje dokumentacije, pisanje izvještaja, savjetodavni razgovori sa roditeljima.

 

DIPLOMIRANI LOGOPED I surdoaudiolog
MIRELA MAGLIĆ -MAGISTAR LOGOPEDIJE 

 
Mirela Maglić (rođ. Murtić) rođena je 1988. godine u Bosanskoj Krupi. Udata je i majka jednog djeteta. U rodnom gradu završila je osnovnu školu. Srednju Medicinsku školu završila je u Bihaću. Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet na Univerzitetu u Tuzli upisala je 2007. godine a zadnji ispit položila je u septembru 2011. godine, čime je stekla stručno zvanje diplomirani logoped i surdoaudiolog. Kao posebno priznanje za postignuti uspjeh u toku studija nagrađena je zlatnom plaketom Univerziteta. Također, dobitnik je dvije srebrene i jedne bronzane plakete Univerziteta u Tuzli. Na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, smjer Logopedija, u aprilu 2014. godine odbranila je magistarski rad pod nazivom „Karakteristike jezika djece sa intelektualnim teškoćama“, čime je stekla titulu magistra logopedije.
Prvo radno iskustvo u struci, nakon završetka studija, stiče u okviru projekta „Razvijanje sistema rane podrške djeci sa Down sindromom u procesu inkluzivnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo“ u udruženju „Život sa Down sindromom“. Pripravnički staž odradila je u OŠ „Miroslav Krleža“ u Zenici. Radi kao stručni saradnik u PPU „Dječija Montessori kuća“, „Prva osnovna Montessori škola“ i u PPU „Abakus“ u Zenici. Aktivna je članica udruženja „Lotos“ od novembra 2014. godine. Učestvovala je u velikom broju edukacija i konferencija.
Objavljeni radovi: Ibrahimagić A, Junuzović-Žunić L, Duranović M, Murtić M (2014) Jezičke različitosti djece sa Down sindromom u odnosu na tip školovanja, Tematski zbornik Unapređenje kvalitete života djece i mladih. Tuzla. ISSN 1986-9886, str. 414-421.
 
 
ČLANICA UPRAVNOG ODBORA ORGANIZACIJE 
SANJA STEVIĆ
 
 
 
 
 
ČLAN UPRAVNOG ODBORA ORGANIZACIJE 
EMIR ŠAHMAN – magistar ekonomskih nauka