NARODNA I UMJETNIČKA KNJIŽEVNOST U NASTAVI PREDMETA HUMANI ODNOSI MEĐU POLOVIMA

NARODNA I UMJETNIČKA KNJIŽEVNOST U NASTAVI PREDMETA HUMANI ODNOSI MEĐU POLOVIMA

Sažetak

Književnost oslikava sve periode ljudskog razvoja od dojenčeta do treće životne dobi i tumači na svoj način normalan razvoj i razvojne krize kroz koje čovjek prolazi. U našoj nastavi predmeta Humani odnosi među polovima, koristimo tekstove od Talmuda do Hasanaginice, Goetheovog „Fausta“, Krleže „Noć u lipnju“, Abdulaha Sidrana „Erotska humoreska“, Kemala Mahmutefendića „Requiem za Olenu Popik“ i dr. U radu smo citirali autore koji pomažu svojim tekstovima oslikavanje razvoja čovjeka da bi studentima bilo što primjernije stupiti u strategije planiranja nastave za predmet Humani odnosi među polovima, na svim nivoima obrazovanja, od predškolskog do akademskog i olakšalo im praktični rad sa djecom i studentima, jer za ulazak u EU trebamo pripremiti kadar koji će raditi na ovom području.

Ključne riječi su: književnost, likovna umjetnost, edukacija za Humane odnose među polovima

Folk and artistic literature in the teaching of subject Human relations bet ween the sexes

Summary

Literature reflects all periods of human development from infant to elderly, and in its own matter interpretes normal growth and development crisis through which man goes in life.In our teaching of subject Human relations between the sexes we are using texts from the Talmud to Hasanaginca, Goethe’s” Faust” and Krleža’s ‘’Noć u lipnju’’ Abdulah Sidran’s ‘’Erotska humoreska’’, Kemal Mahmutefendić’s ‘’Requiem za Olenu Popik’’. In this paper we present all the contributors who help with their texts imaging of human development, to help students to enter into the planning for teaching subject of Human relations between the sexes, at all levels of education, from preschool to academical and to facilitate practical work with children and students, as for admittance to the EU we should prepare personnel to work in this area.

Polovinom marta mediji su izvijestili (Avaz dana 23.03.2012.) o porođaju žene u štali. Žena Đuja Maun. 42. godine iz sela Elezagići kod Bosanske Gradiške je rodila sedmo dijete; djevojčicu. Njen muž Goran je pomagao pri porodu i odmah je ugušio novorođenče u kanti vode koju je ranije pripremio (infanticidium označava ubijanje novorodženčeta od strane majke za vrijeme ili uskoro poslije porođaja). Novorođenu i ubijenu djevojčicu je potom zakopao u pripremljenu rupu kod stajskog džubriva.

Ovaj događaj kao metod planiranja porodice u 21. vijeku trebao bi da se analizira sa više aspekata a mi ćemo reći da nas je podsjetio na stihove iz Fausta kad Margareta u tamnici dok čeka pogubljenje govori:

Ja utopih svoje malo zlato. Zar nije tvoje ko i moje?

Brzo, brzo daj svoje siroto dijete izbavljaj! Požuri! Uz stazu,

uz potok na lazu i preko brvna, u gusti gaj, uz prošće lijevo

na jezera sjaj! Još će se dići! Trza se, evo!

Spasi ga! Spasi!

Kada govori o doktrini tzv. seksualnog vaspitanja čuveni dječiji psihoterapeut Winnicott kaže da tumačenje ljudske seksualnosti treba provoditi uz pomoć umjetnosti: „jer ako seksualnost ogolimo samo na biološki segment onda taj pristup postaje emotivno siromašan i vulgaran“.

Naš projekat nastave Humani odnosi među polovima na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici ima 15 predavanja – radionica i u njima koristimo naše narodno i umjetničko stvaralaštvo. Diskusiju počinjemo sa pitanjem o rastavi braka: „Hasanaginica“ – beže muči, ništa negovori, i vadi joj knjigu oprošćenja, da uzimlje potpuno vjenčanje…“ – da bi išli postepeno do ljubavi koju ilustriramo sa stihovima naših mladih ljudi i književnika kao što su Krleža, Cesarić ili Dara Sekulić. Kada Krleža kaže:

Sad blistavi kentauri nište mojom dušom i kopitom me metalnim o tvrdo biju čelo.

Neka rani mojoj povez bude ženo tvoje velo.

Ovo će sigurno studenti lakše zapamtiti nego kada im se pruža informacija koliko je miligrama nekog hormona u serumu u datom momentu.

Novinska informacija sa početka našeg teksta treba da nas usmjeri na nekoliko pitanja o strategiji prevencije:

 • koji su lični zadaci i kapaciteti svih nas osobno,

 • koji su zadaci i kapaciteti države,

 • gdje pojačati i koje aktivnosti provoditi da imamo željeno dijete i odgovorno roditeljstvo.

Sfinga ispred Tebe postavlja zagonetku: „Jutrom ide na četiri noge, u podne na dvije uveče na tri. Od svih stvorenja samo ono mijenja broj nogu. Ali baš onda kada pokreće najviše nogu onda mu je i njihova snaga i brzina najmanja“!1 O trećem dobu koje Edip razrješava Abdulah Sidran sasvim bez zadrške kaže – „Naše gore list“ – erotska humoreska.

Zanoće četiri krasotice u ljepoti ratnog stana

Trojice naših slavnih sugrađana! Iz razloga više

– a dobar ukus uvijek je razlog dovoljan i

najpreči –

___________________________________________________________________________

Sleg’o se ujutru tutanj,i muške glave brišu iz

Postelja. Rat je, svakome se nekuda žuri, i sve je,

S razloga trista, suviše ozbiljno. Nagnu se pjesniku

Na uho jedan od dvojice iz lijeve sobe, i tonom

Prisnim (kako to već biva kod starih drugara,

I uz to još čuvenih poslovnih ortaka), proš’anu:

”Scenaristo! Bi l’ šta il’ ne bi?”, a ovaj mu,

iz svoga poslovičnog mraka, uzvrati: ”Registo,

1 Ovom zagonetkom Heraklit je postavio osnove razvojne psihologije, prvo gledanje na razvoj kao kontinuirani proces u toku čitvog životnog ciklusa čovjeka.

odjebi!”

U našem odabiru tekstova smo koristili: Talmud, poglavlje Nevjerna žena, GITIN-otpusna pisma, Biblija IV poglavlje Zakon Svetosti, Svetost bračnih odnosa, Kur’an, sura „An Nisa“, „Hasanaginica“.

Zweig S. „Marija Stjuart“, Dara Sekulić – „Pošla sam za ljubavlju“, „Ti si…“, Lida Maličbegović, „Noć u lipnju“, M. Krleža, Radovi učenika literarne sekcije iz osnovne škole, D. Cesarić, „Povratak“, Goethe J.W. Faust, Florin lik „V. Medan“; Kulenović T. „Nebeska i zemaljska ljubav“; M. Omerović – „Kad mama iza tri“; Vidyapati – „Prvo ushićenje“; A. Nikolaj „Čelično godište“; „Naše gore list“ – A. Sidran, Vidrić V – „O, Sali“, K. Mahmutefendić „Requiem za Olenu Popik“, „Slap“ – D. Cesarić.

Izbor književnih tekstova može biti samo sugerisan, nikako obavezan jer u odabir istih predavač unosi svoje vlastito obrazovanje i ličnu historiju što je druga tema za istraživanje.

Zaključak

Tekstom narodna i umjetnička književnost u nastavi Humanih odnosa među polovima htjele smo skrenuti pažnju čitaocima, budućim pedagoškim radnicima da svaki tekst iz književnosti ili istorijski događaji mogu čitati na jedan nov način neki autori ga označavaju feministički, mi ćemo se zadržati na ideji osvjetljavanja pojma humani odnosi među polovima.

Istovremeno dale smo prilog novim paradigmama u edukaciji: Književnost u studijskim i nastavnim programima, status savremene književnosti u obrazovanju, društveni aspekti obrazovanja, demokratija i ljudska prava.

Humani odnosi među polovima ne moraju biti poseban obavezan ili fakultativan predmet, ali bi svi pojedinci koji pomažu mladima u njihovom odrastanju i sazrijevanju trebali koristiti svaki pogodan trenutak za tumačenje ljudske seksualnosti. Kada D.C. Renshaw problematizira odgoj kaže:

ako je odgoj razrješavanje seksualne tajne onda predstavlja dugoročni program prevencije polnih teškoća, disfunkcija i devijacija… kojem ćemo dati svoj doprinos da bi pridonijeli i sreći zdravlju pojedinca tj. društvene zajednice“.

Da ne bi u indijskoj filozofiji tražili odgovor na pitanje koji je naš kosmički zadatak na ovom svijetu našu diskusiju ćemo završiti stihovima Slap želeći svim učesnicima ove naučne konferencije ugodan rad, dobro zdravlje i zadovoljstvo susretima u Zenici.

Autorice

Teče i teče, teče jedan slap;

Što u njem znači moja mala kap?

Gle, jedna duga u vodi se stvara

I sja i dršće u hiljadu šara.

Taj san u slapu da bi mog’o sjati,

I moja kaplja pomaže ga tkati.

 

Literatura

 • Erceg V., Mandić P. (1987), Odnosi među polovima i roditeljstvu, Svjetlost Sarajevo

 • Jakšić Ž. i saradnici: Umijeće medicinske nastave, Medicinska naklada Zagreb, 2005.

 • Kapor – Stanulović Nila: Na putu ka odraslosti, Zavod za udžbenike Beograd, 2009.

 • Marguerite, Može biti tvoja sestra, kćerka, prijateljica… Udruženje žena BiH, Mostar 2004.

 • Masters W.H., Johnson, V.E., Kolodny R.C.: „Ljudska seksualnost“, Naklada Slap 2006.

 • Milovanović M., Sudska medicina Medicinska knjiga Beograd – Zagrev, 1996.

 • Obradović J.: „Psihologija braka i obitelji, nastavni tekstovi“, Zagreb 2003.

 • Renschall D.S.: „Seksologija“, Jama JU, 1985. godine, broj 3.

 • Slatina M.: Komunikativno razumijevanje didaktičkog trokuta, Didaktički putokazi br. 21. Zenica

 • Smailbegović A., Hadžihalilović E., Uvod u proučavanje i podučavanje humanih odnosa među polovima, Lotos Zenica, 2010.

 • Smailbegović A., Hadžihalilović E., Humani odnosi među polovima u funkciji izgrađivanja kompletne ličnosti nastavnik, III Međunarodni naučno-stručni skup, Edukacija nastavnika za budućnost, Pedagoški fakultet Zenica, 2010.

 • Winnicott D. W. – Dijete, obitelj i vanjski svijet, Naprijed, Zagreb, 1980.

 • Zbornik gender pristupa u odgojno-obrazovnom procesu – Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH etc., Sarajevo 2005.

 • Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije prema ženama 1979

 • Konvencija o pravima djeteta (1979)

 • UNSC rezolucija 1325

 • UNSC rezolucija 1820

 • UNSC rezolucija 1888

 • Zakon o jednakopravnosti spolova u BiH (Službeni glasnik BiH, broj 16/6 2003)

 • Državni plan akcije gender po Pekinškoj deklaraciji i platformi za akciju, 2005. godine

Ilustracije preuzete iz III njemačkog izdanja sabranih djela J.W. Goethe-a krajem XIX vijeka.