Konsultacije sa prim.dr.spec.mr.sci. Aišom Smailbegović-Hadžihalilović -specijalisticom za dječije bolesti

Program rada Savjetovališta za djecu, roditelje i mlade u širem smislu obuhvaća rad s rizičnim pojedincima i skupinama, a temelji se na ranom otkrivanju i pružanju pravovremene intervencije u svrhu zaštite mentalnog zdravlja.
U užem smislu predstavlja rad sa djecom, mladima i roditeljima koji na bilo koji način pokazuju poteškoće u osobnom, obiteljskom ili socijalnom okruženju.
Korisnici:
• Djeca i mladi svih uzrasta i dobnih skupina
• Roditelji i/ili skrbnici djece i mladih čija aktivna suradnja u provedbi programa pomaže i doprinosi uspješnosti postignutih rezultata
Aktivnosti
• Individualno savjetovanje
• Porodicno savjetovanje
• Psihološka i defektološka obrada
• Specijalistički pregled (spec.pedijatar, pedopsihijatar, psiholog, logopet, defektolog i pedagog)
• Zdravstveno-socijalna intervencija
Trajanje
Savjetovanje se provodi ovisno o potrebi korisnika i procjeni stručnjaka jednokratno, kroz nekoliko konzultacija ili kontinuirano u određenom vremenskom periodu potrebnom za učinkovitost savjetodavnog rada.
Ciljevi programa
• Rano prepoznavanje mogućih mentalnih poremećaja i bolesti
• Senzibiliziranje, informiranje i educiranje o mentalnom zdravlju kao preduvjetu za zdravi razvoj pojedinca i njegove porodice
• Smanjiti broj poliklničkih i kliničkih intervencija
• Rad na poboljšanju porodicne funkcionalnosti
• Razvijanje samokontrole
• Razvijanje socijalnih i komunikacijskih vještina
• Olakšati poteškoće prilagodbe
Suradnici:
• odgojno-obrazovne ustanova
• Centar za socijalni rad
• nadležna pravosudna tijela
• “Dom zdravlja” Zenica

Konsultacije sa prim.dr.spec.mr.sci. Aisom Smailbegovic-Hadzihalilovic -specijalisticom za djecije bolesti u Lotos -Zaštita mentalnog zdravlja


prim.dr.spec.mr.sci. Aisa Smailbegovic-Hadzihalilovi

#LotosZenica #savjetovalistezadjecu #roditelji#mentalnozdravlje #mladi #psihilog #pedagog#psihijatar #pedopsihijatar #logoped #defektolog#porodica