LOTOS – LOGOPED

LOTOS – LOGOPED
– poremećaj izgovora (artikulacije),
– poremećaj tečnosti govora (mucanje),
– poremećaj rezonancije (hipernazalnost, hiponazalnost),
– fonološki poremećaji,
– jezični poremećaji,
– usporen i zakašnjeli govorno-jezički razvoj,
– poremećaji čitanja, pisanja i računanja 
(disleksija, disgrafija i diskalkulija),
– afazije, dizartrija i apraksija,
– poremećaji glasa,
– poremećaji tempa govora 
(usporen ili prebrz govor),
– bilingvizam,
– selektivni mutizam i
– priprema djeteta za upis u školu.

PRAVOVREMENO OTKRIVANJE GOVORNO-JEZIČKIH POREMEĆAJA I RANA LOGOPEDSKA INTERVENCIJA KOD DJECE MOŽE UBLAŽITI EMOCIONALNE, SOCIJALNE I KOGNITIVNE DEFICITE!

 
Lotos -Zaštita mentalnog zdravlja Zenica